Insecten

Insecten zorgen voor ons voedsel en een gezond ecosysteem.

Wilde bijen zijn essentieel in elke leefomgeving. Van de 359 wilde bijen in Nederland is 55% bedreigd of verdwenen. Het is dan ook erg belangrijk de juiste omstandigheden en condities te creëren voor het behoud van deze soorten. Door het inzaaien van wilde planten, ecologisch beheer van bermen en gazons en het maken van bijenheuvels zorgen we voor nectar en nestgelegenheid.

Zoals bij veel insectensoorten zijn er zorgen over de populatie zweefvliegen. Zweefvliegen zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en spelen een rol in de natuurlijke plaagbestrijding door zich te voeden met kleine insecten zoals bladluizen. Echter, net als veel andere insecten, worden zweefvliegen bedreigd door factoren zoals verlies van leefgebied, gebruik van pesticiden en klimaatverandering.

Monitoring van zweefvliegpopulaties kan helpen bij het begrijpen van hun trends en het nemen van gerichte maatregelen om hun leefgebieden te beschermen en te herstellen. Met de juiste inspanningen kunnen we helpen om de zweefvliegpopulaties te ondersteunen en hun cruciale rol in het ecosysteem te behouden.

Insectenmonitoring

Monitoring kan duidelijk geven over of maatregelen succesvol zijn en vragen beantwoorden zoals:

  • Profiteren bijen en vlinders van het nieuwe maaibeheer?
  • Hoe ontwikkelt de insectenrijkdom zich in een ingezaaide bloemenweide?
  • Welke insecten maken gebruik van een groen dak?
  • Komen er meer libellen voor in natuurinclusieve oevers?

Monitoring geeft inzicht in de ontwikkeling van de insectenstand. Indien nodig kan daarmee worden bijgestuurd in het beheer.

ATKB/RANOX biedt diverse monitoringdiensten voor verschillende insectensoorten, waaronder bijvoorbeeld bijen, vlinders, libellen, sprinkhanen, zweefvliegen. Samen streven we naar een sterke en gezondere leefomgeving voor mens en natuur. Ontdek hoe onze monitoringdiensten kunnen helpen bij het realiseren van uw ecologische doelen.