Nationale Bijentelling: ook RANOX telde mee

28 april 2022

Afgelopen weekend stond in het teken van de Nationale Bijentelling. Duizenden deelnemers telden de bijen in hun buurt. Ook verschillende RANOX-projectleiders droegen hun steentje bij, tijdens een bijeenkomst bij RANOX-partner ATKB in Waardenburg.

Voor de bijentelling gingen we samen de uiterwaarden in. De score: meerdere steenhommels, zandbij, dubbelbandzweefvlieg, rosse metselbij en akkerhommel. We hadden verwacht meer soorten te treffen, maar momenteel wordt er in de uiterwaarden gewerkt aan een dijkverzwaring. Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad.

Biodiversiteitswinst?

Er resteert nu slechts een strook van vier meter met de oorspronkelijke graslandsoorten, waar de pinksterbloemen, paardenbloemen, hondsdraf en fluitenkruid nu bloeien. RANOX natuuraannemer streeft naar netto biodiversiteitswinst bij projecten. Bij een dijkverzwaring komt er oppervlak bij. Theoretisch gezien moet biodiversiteitswinst lukken, als de natuur genoeg tijd heeft gekregen om te herstellen.

Enkele manieren om natuurherstel te bevorderen:

  1. Lokale zaden oogsten en deze na de werkzaamheden weer uitzaaien.
  2. De toplaag afschrapen en deze laag met een zaadbank later weer terugplaatsen.
  3. Het bijgekomen oppervlak bijzaaien met inheems zaad.

Over de Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.