RANOX werkt aan biodiversiteit!

RANOX werkt aan biodiversiteit! Veel gemeenten zijn zich bewust van de urgentie rondom dit thema. Toch kan het een hele uitdaging zijn om biodiversiteit in de ruimtelijke omgeving de aandacht te geven die ze verdient.

RANOX, als natuuraannemer, helpt graag! Zo heeft RANOX-partner Jonkers in de gemeenten Horst aan de Maas en Asten zes biodiversiteitsprojecten uitgevoerd. ‘Samen met de gemeente hebben we naar de mogelijkheden gekeken,’ aldus projectleider Len Hansen. ‘We selecteren geschikte locaties om een zo groot mogelijke biodiversiteitswinst te behalen en denken hierbij ook aan de verbindende functie van deze plekken als stapstenen voor verschillende migrerende soorten. We merken dat er veel mogelijk is, maar het is wel van belang om kennis te hebben van de soorten, de aanleg en het beheer.’

Biodiversiteit in gemeente Asten

In de gemeente Asten zijn op diverse plekken inheemse boomsoorten geplant en Heem-vegetaties ingezaaid. Daarbij is ook aan vogels, insecten en kleine zoogdieren gedacht. Zo is er een keverbroedstoof aangelegd en zijn er migratieroutes gecreëerd door takkenrillen aan te leggen. Er is gezorgd voor beschutting en er zijn kasten en verblijven voor vleermuizen en vogels geplaatst.

Integrale aanpak

Het mooie van deze projecten is de integrale aanpak. Het vergroten van de biodiversiteit is niet alleen in het belang van plant- en diersoorten, maar bereidt de gemeente ook voor op de gevolgen van ons veranderende klimaat. Door waterberging en de koelende werking van toegepaste vegetaties worden wateroverlast en hittestress verminderd en lucht- en bodemkwaliteit verbeterd.

Educatie

In de gemeente Horst aan de Maas mochten basisschoolleerlingen meehelpen aan deze positieve verandering in hun gemeente. Enthousiast gingen ze aan de slag om palen in de grond te zetten en houtsnippers te leggen om zo een ideale broedplaats voor kevers te creëren. Ook het maken van takkenrillen viel in de smaak. Zo betrekken we onze jongste generatie om te laten zien hoe kleine ingrepen een groot verschil kunnen maken.

Al met al bieden we een totaalpakket waarbij het beheer als uitgangspunt wordt genomen. Een goede kennis van soorten en een juist toegepast beheer zijn onontbeerlijk  om duurzame, toekomstbestendige vegetaties en populaties mogelijk te maken.