Voorkom vertraging in de bouw

28 juni 2023

Mitigerende maatregelen: voorkom vertraging in de bouw

Volgens de Flora- en Faunawet mag de natuur zo min mogelijk te lijden hebben onder de aanleg van een woonwijk of nieuwe infrastructuur. Daarom is de bouw verplicht tot het nemen van mitigerende maatregelen in projecten. Zo kunt u vleermuiskasten plaatsen, (amfibieën) poelen aanleggen of een nieuw leefgebied creëren voor de das.

Ontzorgen van begin tot eind
RANOX -natuuraannemer is expert in mitigerende maatregelen met een zo hoog mogelijke ecologische impact. Onze partners hangen ieder jaar honderden kasten op en creëren nieuwe leefgebieden voor beschermde fauna zoals de das. We denken mee met de bouwer en ontzorgen in de uitvoering. Door goed plannen en tijdig uitvoeren van de maatregelen loopt uw project geen vertraging op. Zo kunnen alle stakeholders trots zijn op het resultaat!

Valkuilen voorkomen
Hoe werken wij? Op onze projecten loopt altijd een begeleidend ecoloog mee. Door uw vooronderzoek bij ons neer te leggen kunnen we het advies afstemmen op de uitvoering. Valkuilen als het niet op de juiste hoogte plaatsen van kasten of het te laat aanvragen van de uitvoering worden hiermee voorkomen. De nauwe samenwerking tussen de ecologische adviesbureaus en uitvoerende specialisten zorgt ervoor dat het proces sneller en makkelijker zal verlopen van begin tot eind. Zo voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen maar zal de maatregel ook een zo groot mogelijke ecologische effectiviteit hebben.

Monitoring en beheer
Tot slot is goed onderhoud het halve werk. Wij voeren dit op een ecologisch verantwoorde manier uit én doen de monitoring en het beheer. Aan de voorkant van een project denkt RANOX -natuuraannemer al na over het beheer. Zo betekenen de maatregelen echt iets voor de natuur, hebben ze een grotere effectiviteit, en kunnen wij ons beheer aanpassen op de omstandigheden. Wij gaan voor de ecologische kwaliteit van het gebied waarin u bouwt.