Soort Management Plan

10 juni 2024

Het Soort Management Plan: Een Actuele Tool voor Gemeenten

Het Soort Management Plan (SMP) is een actueel hulpmiddel voor gemeenten om de instandhouding van beschermde diersoorten te bevorderen. Het plan biedt een gebiedsgerichte oplossing en zorgt ervoor dat activiteiten zoals bouw, verbouw en renovatie voldoen aan de Omgevingswet. Hieronder wordt uitgelegd hoe het SMP werkt en wat erbij komt kijken.

Wat houdt het SMP precies in?

Het SMP is een gebiedsgerichte oplossing waarin wordt uiteengezet hoe de gemeente omgaat met de aanwezige beschermde soorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Het plan maakt het mogelijk om op gemeentelijk niveau een gebiedsgerichte ontheffing te verkrijgen, waarbij gebiedsbescherming plaatsvindt.

Waarom een SMP?

Er worden nog veel woningen zonder enige controle op beschermde soorten geïsoleerd met alle gevolgen van dien ook wanneer soorten zich niet in de spouw bevinden kan het zijn dat ze na isolatie hun verblijfsplaats kwijt zijn. Het bieden van alternatieve verblijven is daarom van belang.

Hieronder een nog paar redenen op een rij:

  1. Maatschappelijke Opgaven: Bij maatschappelijke opgaven, zoals het verduurzamen van gebouwen en het terugdringen van woningtekorten, kan een SMP uitkomst bieden.
  2. Instandhouding van Soorten: Het draagt bij aan de instandhouding van beschermde diersoorten.
  3. Versnelling van Ontwikkelingen: Het kan ruimtelijke ontwikkelingen of energiebesparende ingrepen aan woningen aanzienlijk versnellen.
  4. Financiële Ontlasting: Bewoners worden financieel ontlast bij het verduurzamen van hun woning.

Wat moet er gebeuren?

Het opstellen van een SMP vergt veel kennis en inspanning. Er moet een nauwkeurige beschrijving komen van de aanwezige soorten met de daarbij behorende vereiste maatregelen om de omgeving aantrekkelijk en passend te maken voor deze beschermde soorten. Dit kan bijvoorbeeld door het ophangen van nestkasten, het aanleggen van hagen, en het vergroenen van tuinen. Voor de huismus zijn beschutting in de vorm van struiken en bomen, binnen een straal van 1,5 meter van de nestplaats, erg belangrijk.

RANOX: Ecoloog en Uitvoerder in Eén

Het is het beste om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten met de betreffende partijen. De ecologen van RANOX stellen het SMP op, verzorgen de vergunningsaanvragen en denken mee in de uitvoering. Door samen te werken met uitvoerende partners kan de uitvoering vlot verlopen, waarbij ook praktische zaken worden meegenomen. De alternatieve verblijfsplaatsen moeten aan specifieke vereisten voldoen, en de juiste locaties voor de kasten en verblijven, evenals de inrichting van de buitenruimte, worden zorgvuldig overwogen. Daarnaast draagt RANOX bij aan de communicatie en beeldvorming naar de bewoners toe.

Verschillende partijen bij elkaar

Voor het verkrijgen van de ontheffing is het belangrijk om goed contact te hebben met het bevoegd gezag. Bij twijfel over de soort nestkast kan dit worden besproken met het bevoegd gezag, de Zoogdierenvereniging en andere experts. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet- en regelgeving en kan het proces vlot worden doorlopen.

Bewonersparticipatie en Communicatie

Het plaatsen van nestkasten vergt duidelijke communicatie en samenwerking met bewoners. Bewustwording en beeldvorming zijn hierbij erg belangrijk. Vanuit de ervaring met de leefwijze van beschermde soorten en het creëren van alternatieve verblijfsplaatsen denkt RANOX graag mee over de meest geschikte locatie voor de kasten. Bovendien verzorgt RANOX de plaatsing van de kasten en de monitoring.

Heeft u vragen over het SMP? Neem gerust contact met ons op.