Vergroting nat schraalland en veen in het Korenburgerveen

7 januari 2019

In het Korenburgerveen hebben wij de verwijdering van 2,5 hectare elzenbos en wilgenstruweel begeleid. Dit werd gedaan om de oppervlakte van het nat schraalland en veen te vergroten in kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Nat schraalland en hoogveen

Het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, nat schraalland en moerasbossen met elzenhakhout en wilgenstruweel. Nat schraalland en hoogveen bieden niet alleen een thuis voor zeldzame soorten in Nederland en de rest van Europa, maar zijn ook minder gevoelig voor stikstof. Daarom is de vergroting van deze typen terreinen aantrekkelijk in het kader van de PAS.

Bossen kappen

Om de oppervlakte van het veengebied en nat schraalland te vergroten, werden het elzenbos en het wilgenstruweel in dit gebied gekapt door De Vries Cornjum. Ook de wortels werden uitgefreesd en uitgetrokken. In het perceel zal in de toekomst jaarlijks worden gemaaid, waarbij het maaisel zal worden afgevoerd om de ontwikkeling van schrale vegetaties een kans te geven en om te voorkomen dat het bos weer teruggroeit. In het gebied worden aanvullend sloten gedempt om het gebied verder te vernatten en de buffercapaciteit van het veengebied te vergroten.

 

Begeleiding

RANOX natuuraannemer heeft het project begeleid om te zorgen dat de ecologische waarden en potentie van het gebied zoveel mogelijk in acht werden genomen. Hierbij is onder andere gelet op het beperken van rijschade, het tijdig bijsturen of aanpassen van de werkvolgorde en de keuze van aan- en afvoerroutes. Het te kappen perceel grensde aan terreinen met kwetsbare schrale vegetaties. Deze moesten tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk worden ontzien en de verdichting van de bodem als gevolg van de rijbewegingen moest zoveel mogelijk worden beperkt. Toen de contouren van het werk langzaam zichtbaar werden is er in overleg besloten om enkele kleine stukken struweel te laten staan om zo de heterogeniteit van het landschap te vergroten.

Een geschikte uitvoerende partij

Door de veenbodem en de hoge waterstand in het gebied is het terrein ook slecht toegankelijk voor de meer gangbare machines. Tijdens het voortraject hebben wij daarom samen met Natuurmonumenten gezocht naar een geschikte uitvoerende partij. Er is uiteindelijk gekozen om dit uit te laten voeren door De Vries Cornjum, omdat deze over lichte rupsmachines beschikt met zogeheten wetlandtracks. Deze machines hebben hebben extra brede en grote rupsbanden waarmee de bodemdruk tot een minimum kan worden beperkt.

Programma Aanpak Stikstof

Programma Aanpak Stikstof is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provincies en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en Defensie. Het doel is om het overschot aan stikstof in Natura 2000-gebieden te verkleinen omdat dit schadelijk is voor de natuur en voor economische activiteiten. Dit proberen ze zowel door het nemen van maatregelen om de stikstofdepositie te laten dalen, als het uitvoeren van herstelmaatregelen in de natuur.