Vogels

Wij richten onze omgeving zoveel mogelijk in naar de behoeften van deze soortgroep.

Huismuskasten ophangen

De huismus is een rode lijst soort. Hij leeft in dorpen en steden waar bij renovatie of verduurzaming van huizen zijn broedplaats vaak in het geding komt.

Vanwege de beschermde status van de huismus hangen wij bij bouwwerkzaamheden alternatieve nestkasten op als mitigerende maatregel daarbij kijken wij altijd naar de juiste plek met oog op de directe omgeving.

Soms leent de omgeving zich beter voor een huismussentil. Samen met de ecoloog zal gekeken worden waarmee de meeste ecologische meerwaarde zal worden behaald.

Roofvogels

De buizerd maakt jaar in jaar uit gebruik van hetzelfde nest deze zijn daarom jaarrond beschermd. We komen bij uitvoering van projecten steeds vaker in territoria van grotere roofvogels als de buizerd. Vanwege de beschermde status is het nemen mitigerende maatregelen vaak een vereiste. Het is hierbij van belang dat de omgeving geschikt blijft voor de Buizerd en dus voldoende gelegenheid tot jagen en beschutting biedt.

De Torenvalk

Een soort als de torenvalk is in zeer ongunstige staat van instandhouding. Wanneer het territorium van de Torenvalk zich in het projectgebied bevindt kijken we hoe we deze soort op de juiste manier kunnen faciliteren. Het plaatsen van torenvalkkasten kan hierbij helpen maar daarnaast kijken we ook hoe we de omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten

IJsvogel en gierzwaluw wanden

De ijsvogel is een kleine vogel met een opmerkelijk blauwe en oranje kleur! Omdat hij afhankelijk is van vis leeft hij altijd in de buurt van water. De oever waarin deze vogel zijn nestje graaft moet onbegroeid en steil zijn. Met passie passen onze medewerkers hun expertise in deze projecten toe.

De gierzwaluw

Oorspronkelijk is de gierzwaluw een rotsbewoner. Door de tijd zijn ze deze gaan vervangen door gebouwen. Omdat veel nestgelegenheden verloren gaan bij sloop en renovatie werkzaamheden verliezen veel gierzwaluwen hun nestplaatsen.

Een gierzwaluwwand kan hierin als alternatief dienen. Deze mitigerende maatregel biedt plaats aan een groot aantal gierzwaluwen wat aansluit bij hun leefwijze. Gierzwaluwen broeden en leven namelijk in kolonies.